Menu Sluiten

Algemene voorwaarden Webshop

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden (Terms & conditions) worden volgende termen gebruikt :

1) Onderneming:

Triatlon Brugge Team vzw
BTW BE0642699630
maatschappelijke zetel en facturatie :
Zwanestuk 19
BE- 8000 Brugge

Bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

triatlonbruggeteam@gmail.com

2) Consument: Iedere natuurlijke persoon in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht, met name “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”.
3) Professioneel: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.
4) Klant: een Consument dan wel een Professioneel die via de Webshop Producten bestelt en/of aankoopt bij de Onderneming. Om een bestelling te plaatsen via de Webshop moet de Klant minstens 18 jaar zijn.
5) Overeenkomst op afstand: overeenkomst in de zin van artikel I.8, 15° van het Wetboek Economisch Recht die tussen de Onderneming en de Klant uitsluitend via de Webshop wordt gesloten.
6) Producten: Goederen en Diensten gezamenlijk genoemd.
7) Goederen: alle lichamelijke roerende zaken die de Klant kan aankopen bij de Onderneming middels een Overeenkomst op afstand, in het bijzonder teamkledij
8) Diensten: alle diensten die de Klant kan aankopen bij de Onderneming middels een Overeenkomst op afstand
9) Webshop: de website www.triatlonbruggeteam.be via dewelke de Klant Producten van de Onderneming kan bestellen en aankopen.
10) Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en bestelling van Producten die op de Webshop worden aangeboden alsook op elke tussen de Onderneming en Klant gesloten Overeenkomst op afstand. Indien een bepaling enkel van toepassing is op de Consument of de Professioneel, wordt dit uitdrukkelijk aangegeven.
De Onderneming stelt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde ter beschikking op haar www.triatlonbruggeteam.be, en laat deze door de Klant aanvaarden alvorens hij zijn bestelling plaatst. De Onderneming stuurt de Algemene Voorwaarden in de vorm van een elektronisch document mee per e-mail bij het bevestigen van de bestelling.
De Klant erkent, vooraleer de Overeenkomst op afstand gesloten wordt, zich akkoord te verklaren met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Onderneming en de Klant.
Indien de Onderneming gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.
De Consument kan zich in het geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
De Onderneming behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op de Webshop te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door de Onderneming van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden houdt ook de aanvaarding in van deze laatste versie.

Artikel 3 – Aanbod en prijzen

Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
De offerte of enig ander aanbod vanwege de Onderneming bevat zodanige informatie, dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.
Voor alle Producten is op de Webshop een volledige en nauwkeurige omschrijving terug te vinden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Afmetingen, kleuren en gebruikte materialen gelden als indicatie op basis van de door de relevante producenten opgegeven specificaties. De Onderneming maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele afwijkingen van deze specificaties. Het aanbod slaat op de Producten zoals zij woordelijk omschreven worden. Bijhorende foto’s zijn bedoeld ter illustratie en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Tenzij anders aangegeven, zijn de door de Onderneming in de offerte of enig ander aanbod medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen steeds in euro (€) en met aanduiding van de BTW, bijkomende taksen en/of kosten, waarbij dan tevens de totale prijs wordt vermeld. Toepasselijke leveringskosten voor de levering van de Goederen worden afzonderlijk vermeld en toegevoegd aan de totale prijs.
De Onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.

Artikel 4 – Bestelling

De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het ogenblik van aanvaarding door de Klant van het aanbod middels het plaatsen van een bestelling voor één of meerdere Producten via de Webshop, gevolgd door geldige en volledige betaling hiervan in overeenstemming met artikel 6.2. Bij gebreke aan zulke betaling, komt geen Overeenkomst op afstand tot stand.
De Klant dient aan de Onderneming alle nuttige informatie te verstrekken die hem gevraagd wordt. De uitvoering van de verbintenissen van de Onderneming geschiedt onder de voorwaarde dat de Klant alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst op afstand meedeelt. De Klant verbindt er zich toe correcte, actuele en volledige gegevens te verstrekken bij de bestelling. Bij redelijke vermoedens dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, behoudt de Onderneming zich het recht voor de bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de Overeenkomst op afstand bijzondere voorwaarden te verbinden.
Op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst op de Webshop, bevestigt de Onderneming de ontvangst van de bestelling. Elke bestelling wordt voorzien van een uniek bestelnummer.
De Klant dient steeds het uniek bestelnummer te vermelden in alle communicatie met de Onderneming betreffende de bestelling.
De Klant wordt als enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.
De Consument beschikt conform artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht over een herroepingsrecht van veertien kalenderdagen. Met betrekking tot Overeenkomsten op afstand die strekken tot de levering van Goederen gaat deze herroepingstermijn in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Goed heeft ontvangen, of:
a)als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Goed heeft ontvangen. De Onderneming mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Goederen met een verschillende levertijd weigeren.
b)als de levering van een Goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c)bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Goed heeft ontvangen.
Met betrekking tot Overeenkomsten op afstand die strekken tot de levering van Diensten gaat deze herroepingstermijn in op de dag waarop de Overeenkomst op afstand wordt gesloten. De Consument kan het herroepingsrecht echter niet meer uitoefenen na de volledige uitvoering van de Diensten, onder de voorwaarde dat de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, mits de Consument hierbij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de Onderneming de Overeenkomst op afstand volledig heeft uitgevoerd.

De Consument beschikt niet over enig herroepingsrecht voor de bestelde artikelen, alles wordt immers op maat gemaakt & expliciet overeengekomen met de Klant. De Consument die zijn herroepingsrecht uitoefent nadat de uitvoering van de Diensten reeds begonnen was op diens uitdrukkelijk verzoek, zal geen recht hebben op terugbetaling van het gedeelte van het betaalde bedrag dat evenredig is aan het gedeelte van de Diensten dat reeds is geleverd op het moment dat de Onderneming door de Consument in kennis is gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de totale uitvoering van de Overeenkomst op afstand.

Artikel 5 – Levering

De Onderneming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen.
Bestelde Goederen worden geleverd na ontvangst van de volledige betaling. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt. Dit adres dient zich in België of in één van de lidstaten van de Europese Unie te bevinden.
De Onderneming verbindt zich ertoe bestelde Goederen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand te leveren, tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen.
De Onderneming doet voor de levering van Goederen een beroep op een externe dienstverlener die zij hiervoor het meest geschikt acht in functie van de afmetingen en het gewicht van de te leveren Goederen.
Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen gaat over op de Klant:
voor de Consument, van zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen;
voor de Professioneel, bij levering aan de vervoerder, onverminderd de rechten van de Professioneel ten aanzien van de vervoerder.
Bestelde Diensten worden uitgevoerd op het tijdstip en de locatie zoals bepaald in onderling overleg tussen de Klant en de Onderneming.

Artikel 6 – Factuur en betaling

Elke factuur van de Onderneming aan de Klant vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Producten en het toepasselijke BTW-tarief.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de betaling contant en op het moment van het plaatsen van de bestelling op de Webshop. De Professioneel beschikt echter over de mogelijkheid om na het plaatsen van de bestelling te betalen, waarbij de Overeenkomst op afstand tot stand komt op dit moment, in overeenstemming met artikel 4.1.
De Klant kan voor zijn Bestelling betalen via het betalingsplatform Mollie en de betalingsmogelijkheden die daarop beschikbaar zijn.
Elke betaling door de Klant wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.
In het geval de Consument op een geldige wijze gebruik maakt van zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel 4.4, betaalt de Onderneming de Consument middels hetzelfde betaalmiddel terug als datgene dat de Consument hanteerde, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. De Onderneming heeft voor Overeenkomsten op afstand die strekken tot de levering van Goederen het recht om deze terugbetaling op te schorten tot op het moment waarop de Onderneming alle Goederen heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de Goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Artikel 7 – Conformiteit van de goederen

De Onderneming verbindt er zich toe de bestelde Goederen te leveren vrij van gebreken.
Indien de Goederen om één of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Professioneel, of gebreken zouden vertonen, dient de Professioneel de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Professioneel wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Professioneel.
De Onderneming is tegenover de Consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf voornoemde levering. Indien de Goederen om één of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Consument, of gebreken zouden vertonen, dient de Consument de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de twee werkdagen na levering te protesteren, bij gebreke waarvan de Consument wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Consument.
Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant, of (ii) de Klant voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd, of (iii) kleurverschil of nuance verschil tov de foto op de Webshop, de Goederen zijn volledig handgemaakt en kunnen afwijken.
De Onderneming is niet gehouden de Professioneel te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende, noch waarvan de Professioneel op de hoogte was. De Onderneming staat niet in voor gebreken welke zichtbaar zijn en die de Professioneel op het moment van de levering van de Goederen zelf heeft kunnen waarnemen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de Onderneming

De Onderneming kan ten opzichte van de Professioneel niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen, dieren, diensten, enz., die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de bestelde Producten, behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van de Onderneming.
De Onderneming kan ten opzichte van de Consument slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen, dieren, diensten, enz., die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van de bestelde Producten ten belope van een maximumbedrag van tweemaal de waarde van de verkochte Producten, behoudens in geval van opzet of grove fout in hoofde van de Onderneming.
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt ook ten opzichte van de aangestelden, lasthebbers of werknemers van de Onderneming.

Artikel 9 – Overmacht

In geval van overmacht is de Onderneming niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dit geval is de Onderneming gerechtigd om haar verplichtingen naargelang de omstandigheden op te schorten voor de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
Overmacht is elke situatie die voortvloeit uit omstandigheden buiten de wil van de Onderneming en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert of onmogelijk maakt, zoals stakingen, pandemieën, werkonderbrekingen, energiestoringen of niet-tijdige levering of uitvoering door leveranciers of enige andere derden waarop de Onderneming een beroep doet met het oog op het aanbieden en leveren van de Producten.

Artikel 10 – Inhoud Webshop

De Onderneming besteedt de grootste zorg aan haar Webshop en het overzicht van de Producten die daarop worden aangeboden. De Onderneming garandeert echter de juistheid van de informatie niet. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat de voorgestelde informatie vatbaar is voor wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor eventuele materiële verschrijvingen op de Webshop of het foutieve gebruik ervan door de Klant.

Artikel 11 – Privacy

De Onderneming hecht veel belang aan de privacy van haar (contactpersonen bij) Klanten en vindt het belangrijk dat hun persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Voor meer uitvoerige informatie over de manier waarop de Onderneming persoonsgegevens van haar (contactpersonen bij) Klanten verwerkt, verwijst de Onderneming naar de Privacyverklaring en Cookieverklaring zoals gepubliceerd op de Webshop.

Artikel 12 – Splitsbaarheid

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal nooit de nietigheid respectievelijk niet-afdwingbaarheid van het geheel van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben. In dat geval wordt de nietige of niet-afdwingbare bepaling geacht uit de Algemene Voorwaarden te zijn verwijderd en blijven de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van de Consument indien en voor zover toepasselijke wet- of regelgeving de toepassing van een ander nationaal recht op dwingende wijze oplegt.
Geschillen tussen de Onderneming en de Professioneel vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brugge. Geschillen tussen de Onderneming en de Consument vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de territoriaal bevoegde Belgische rechtbanken en hoven, tenzij indien toepasselijke wet- of regelgeving op dwingende wijze bepaalt dat de Consument gerechtigd is om buiten België een vordering in te stellen tegen de Onderneming.
De Consument kan te allen tijde een beroep doen op alternatieve manieren van geschillenbeslechting, zoals de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie en het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie.

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden indien u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan

Triatlonbruggeteam@gmail.com

Ik / wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*) : … … / … … / … … … …

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum: … … / … … / … … … …

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is