Menu Sluiten

Het huishoudelijk reglement van Triatlon Brugge Team vzw i.o. (“TBT”) is een aanvulling op de statuten en dient tot het bewaren van de goede orde en het voeren van de vereniging zonder winstoogmerk.

1. Algemene bepalingen

1.1. TBT verzendt een kopie van dit huishoudelijk reglement, samen met de mededeling van de lidgelden voor het nieuwe seizoen, per e-mail naar elk potentieel lid en plaatst dit eveneens op de website van TBT.

1.2. Elk persoon die de inschrijvingsmodaliteiten onder 2.2 en 2.3 vervult, wordt Sportief Lid van TBT en stemt in met het doel, de statuten en dit huishoudelijk reglement van TBT.

1.3. Het niet naleven daarvan kan uitsluiting uit TBT tot gevolg hebben.

2. Lidmaatschap

2.1. Het jaarlijks lidgeld voor Sportieve Leden bestaat uit twee delen:

  1. a) de lidmaatschapsbijdrage, die bepaald wordt door het zetelend bestuur;
  2. b) de bijdrage van de federatie of licentiebijdrage, die bepaald wordt door BTDF of VTDL en door TBT aan de Sportieve Leden die dergelijke licentie wensen, wordt doorgerekend.

2.2. Inschrijvingen als Sportief Lid bij TBT dienen jaarlijks vóór 30 november te gebeuren, opdat de secretaris tijdig de formaliteiten bij VTDL kan vervullen. De licentie en eventuele wedstrijdkledij worden pas na betaling van het lidgeld uitgereikt.

2.3. Een inschrijving als Sportief Lid bij TBT is pas definitief nadat volgende zaken werden ingeleverd bij de secretaris:

  1. a) deze persoonsgegevens: naam, adres, GSM nummer (voor jeugd ook telefoon ouders), e-mail adres (voor jeugd ook e-mail adres ouders), geboorteplaats, geboortedatum, contact in geval van nood (naam + telefoonnummer), gewenst type lidmaatschap;
  2. b) een digitale pasfoto;
  3. c) een medische fiche (indien vereist door de VTDL of WBV);
  4. d) de verschuldigde jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (over te schrijven op de clubrekening).

2.4. Betaald lidgeld kan nooit terugbetaald worden, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden en door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2.5. Elk Lid kan ten allen tijde uit TBT treden. Een Lid dat uit TBT treedt of door TBT uitgesloten wordt, zal eventueel in bruikleen gekregen materiële steun van TBT onmiddellijk teruggeven aan TBT. Een Lid dat dit nalaat, kan niet transfereren naar een andere club.

2.6. In geen geval draagt TBT enige verantwoordelijkheid m.b.t. de schulden, onkosten of beloftes gemaakt door een effectief, uittredend of toetredend Lid in naam van TBT of een andere club.

2.7. Atleten die overkomen van een andere club, staan zelf in voor de eventuele transferkosten en nodige documenten.

2.8. TBT bewaart alle informatie over haar leden in een ledenbestand, dat voor allerlei doelen binnen TBT wordt aangewend. Dit ledenbestand zal niet worden verdeeld voor gebruik door derden of aangewend voor andere doeleinden dan deze van TBT. Elk lid heeft gratis inzage- en correctierecht betreffende zijn/haar gegevens, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

3. Clubuitrusting (trainings- & wedstrijdkledij)

3.1. Elk Lid wordt ten stelligste aangemoedigd om zijn/haar clubuitrusting te dragen tijdens deelname aan de clubtrainingen en is verplicht deze te dragen tijdens wedstrijden. Het pakket met deze clubuitrusting dient bij TBT aangekocht te worden, en zal aan een bescheiden prijs worden aangeboden.

3.2. Een lid kan geen eigen sponsorreclame aanbrengen op de kledij of individueel een reclameovereenkomst met een sponsor aangaan, tenzij dat Lid een topsportlabel ontving, op de lijst van VTDL voorkomt én over de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van TBT beschikt.

3.3. TBT verlangt van haar Leden dat zij bij sportevenementen een uniforme uitstraling hebben. De Leden van TBT verbinden er zich dus toe in teamkledij van TBT deel te nemen aan wedstrijden en andere sportevenementen die TBT organiseert of op de kalender plaatst. Het is het niet toegestaan om een wedstrijdpak van eerdere werkjaren te dragen op een wedstrijd. Het staat elk lid echter vrij deze te dragen tijdens trainingen en tijdens zijn/haar vrije tijd.

3.4. Elk lid dat tijdens een wedstrijd podiumverplichtingen heeft, draagt de TBT kledij steeds zichtbaar op het podium.

3.5. Tijdens interviews en andere persaangelegenheden moet elk lid de clubnaam vernoemen en de clubkledij dragen.

4. Deelname aan wedstrijden en stages

4.1. Tenzij dit door bevoegde personen binnen TBT anders wordt meegedeeld, schrijven de leden zich zelf in voor wedstrijden en stages. Zij betalen zelf het inschrijvingsgeld, tenzij anders bepaald door het zetelend bestuur.

4.2. Individuele boetes opgelegd door hogere instanties (federaties, VTDL, …) worden door de atleet zelf betaald.

5. Lichamelijke en materiële schade 

5.1. Bij een ongeval, stelt het lid de secretaris binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte daarvan. De secretaris zal het digitaal aangifteformulier opstellen en het dossiernummer aan het lid meedelen. Het lid zal zijn medische attesten rechtstreeks naar de verzekeraar opsturen onder vermelding van het dossiernummer.

5.2. TBT is op geen enkel ogenblik aansprakelijk voor materiaal van haar leden. Indien TBT het vervoer van materiaal van haar leden op zich neemt, is dat op het risico van de eigenaar van dat materiaal.

6. Gedrag

6.1. Elk TBT lid is verplicht om zich aan de geldende regels van de club, VTDL en WBV te houden .

6.2. Elk lid dient de richtlijnen van de trainers, begeleiders en leden van de raad van bestuur te volgen.

6.3. Elk lid gedraagt zich voor, tijdens en na een wedstrijd, training of stage voorbeeldig, zowel voor toeschouwers, andere leden van TBT of andere teams. Bij onsportief of aanstootgevend gedrag volgt onherroepelijk een schorsing waarvan de duur zal bepaald worden door de Raad van Bestuur. Deze heeft het recht om het lid uit TBT te ontslaan.

6.4. Doping is verboden. Elk atleet is onderworpen aan het antidopingdecreet (http://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/regelgeving/20120525_antidoping...) en de reglementering van WADA (https://www.wada-ama.org/en) en is geacht deze te kennen en toe te passen. Een lid dat betrapt wordt kan door de Raad van Bestuur geschorst of uit de club ontslagen worden.

6.5. Problemen of klachten dienen met een lid van de Raad van Bestuur besproken te worden.

6.6. Tijdens de gezamenlijke fietstrainingen:

a) is het dragen van een fietshelm verplicht. Wie deze niet bij zich heeft, mag de training niet aanvatten

b) is het dragen van ‘oortjes’ verboden. Wie deze toch draagt, dient de training onmiddellijk te verlaten.

6.7. Tijdens trainingen op de openbare weg dient elk lid ten allen tijde de wegcode te respecteren.

7. Sancties

7.1. Elke overtreding of ongepast gedrag kunnen leiden tot een waarschuwing, een schorsing of een uitsluiting uit de club door de Raad van Bestuur.

7.2. Een uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of terugbetaling van al betaald lidgeld en dient de bepaling uit 2.4 te volgen.

8. Publicaties: pers en website

8.1. Elk lid stemt uitdrukkelijk in met het gebruik zonder enige vergoeding van foto- of video materiaal waar hij/zij op is afgebeeld en dat tijdens wedstrijden, trainingen of evenementen van hem/haar werd genomen. TBT kan dit materiaal gebruiken op haar website; de sponsors van TBT kunnen dit materiaal gebruiken in hun publiciteit.

8.2. Lever publicaties in de pers omtrent uzelf als lid van TBT binnen op het secretariaat: TBT kan deze op de website publiceren en verzamelt deze in een persmap voor sponsors.

8.3. Op beeldmateriaal in de geschreven of beeldende pers moet de clubkledij met de actuele sponsors gedragen worden.

8.4. Dit reglement is onmiddellijk van toepassing en kan gewijzigd worden na goedkeuring van de zetelende raad van bestuur bij gewone meerderheid.